مستندات جلسات کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

جلسه80

صورتجلسه

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه79

صورتجلسه

استراتژی های توسعه صنعتی

برند ساخت ایران

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه78

صورتجلسه

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه77

صورتجلسه

درآمد پایه همگانی

انتظارات تورمی با رویکرد اقتصاد شناختی

 فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه76

صورتجلسه

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه75

صورتجلسه

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه74

صورتجلسه

پیش درآمد

  فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه73

صورتجلسه

1-  روندهای فناوری و نوآوری در دنیا

 فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه72

صورتجلسه

1-  پیش درآمد

2-  همکاری های بین المللی عتف

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه71

صورتجلسه

1-  دینامیک نظام اداری

2-  کسری بودجه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه70

صورتجلسه

1-  پیش درآمد

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه69

صورتجلسه

1- فایل اول

2- فایل دوم

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه68

صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه67

1- پیش درآمد

2-  ارائه مختصر چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای

3- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه66

1- پیش درآمد

2-  نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه

3-  برنامه تحول وزارت عتف

4- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه65

1- گزارش عملکرد آموزش و پرورش در خصوص سند تحول بنیادین

2-  تحول آموزش و پرورش و نقش فناوری

3- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه64

1- پیش درآمد

2-  آیین نامه اجرایی جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان

3- اساسنامه شبکه آزمایشگاهی ملی

4-تولید دانش بنیان، همکاری فناورانه

5- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه63

1- پیش درآمد

2- قانون جهش تولید دانش بنیان

3- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه62

1- پیش درآمد

2- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه61

1- پیش درآمد

2-  ارائه تولید دانش بنیان

3- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه60

1- پیش درآمد

2-  شرح وظایف کمیسیون ها

3- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه (1)

فایل تصویری جلسه (2)

-----------------------------------------------------------------

جلسه59

1- پیش درآمد

2-   شرکت فرا - دستور کار سال 1401 کمیسیون

3-  پیش‌نویس راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تسهیل تحقیقات در کشور

4- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه58

1- پیش درآمد

2- صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه57

01 AliAkbarSabzy - QS

02 گزارش تجمیعی جلسات کمیسیون مدیریت در سال 1400

03 گزارش تجمیعی جلسات کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

04 صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 56

01 تاثیر کرونا بر پژوهش و فناوری

02 واکاوی اثرات کووید- 19 بر پژوهش و فناوری

03 شاخص های تایمز - علی اکبر سبزی

04 صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 55

01 منابع تامین مالی دانشگاه‌ها

02 نظام مسائل اقتصادی آموزش عالی

03 صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 54

صورتجلسه

01 چالشهای اساسی نظام بانکی در ایران

02 ناترازی و بحران نظام بانکی

03 صنعت بانکداری

فایل تصویری جلسه

---------------------------------------------------------------------------------

جلسه 53   

صورتجلسه

01 صندوق‌های بازنشستگی در ایران و جهان

02 بحران صندوق های بازنشستگی

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 52

صورتجلسه

00 پیش درآمد جلسه 52

01 شاخص های پایش و ارزیابی کمیسیون مدیریت

02 بودجه ملی تحقیق و توسعه

03 پژوهش و فناوری در لایحه بودجه 1401

04 آئین نامه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 51

صورتجلسه

01 طرح نظام مدیریت مالی عمومی هوشمند دولت

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 50   

صورتجلسه

پیش درآمد جلسه

02 بررسی تحریمها و آثار اقتصادی، مدیریتی و حقوقی آن

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 49

صورتجلسه

پیش درآمد جلسه

بررسی روندهای جدید حقوقی و تنظیم مقررات در دنیا

آینده‌بان ایران1397

فایل تصویری جلسه

----------------------------------------------------------------

جلسه 48

صورتجلسه

01 پیش درآمد جلسه

02 بررسی روندهای جدید اقتصاد در دنیا

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه47

صورتجلسه

01 پیش درآمد جلسه

02 بررسی روندهای جدید اقتصاد در دنیا

03 مروری بر گزارش تفریغ بودجه

04 بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1400 کل کشور

05 بررسی بخش پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1400 کل کشور

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 46

صورتجلسه

01 بررسی روندهای جدید مدیریت در دنیا

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 45

صورتجلسه

پیش درآمد 45

01 بررسی روندهای جدید مدیریت در دنیا

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 44

صورتجلسه

01 پیشنهاد اصلاح الگوی حکمرانی نظامSTI

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 43

صورتجلسه

پیش درآمد جلسه 43

01 پشتیبانی تخصصی از فعالیت های علم و فناوری

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 42

صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 41

صورتجلسه

01 تعریف بومی تحقیق‌وتوسعه

02 تدوین نظام نوین مدیریت آموزش عالی ایران

03 بررسی چارچوب حکمرانی نوآوری

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 40

صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 39

صورتجلسه

پیش درآمد جلسه 39

01 اقدامات وزارت عتف در خصوص سیاست های کلی علم و فناوری

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 38

صورتجلسه

01 بازطراحی گزارش پایش STI 1

02 بازطراحی گزارش پایش STI 2

03 اقدامات وزارت عتف در خصوص سیاست های کلی علم و فناوری

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 37

صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 36

صورتجلسه

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 35

صورتجلسه

مروری بر مطالعات انجام گرفته سال 1399

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 34

صورتجلسه

پیش درآمد جلسه 34

فایل تصویری جلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 33

صورتجلسه

-----------------------------------------------------------------

جلسه 32

صورتجلسه

01 بررسی گزارش FATF 2020

02 ارائه کارگروه ویژه اقدام مالی و ایران

فایل تصویری جلسه

 

-----------------------------------------------------------------