جلسات و دستاوردها

جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی هنر و معماری

1.اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین ‌نامه کمیسیون‌ های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌ های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل تا پایان خرداد ماه سال 1401 ذکر شده است.

تعداد جلسات برگزارشده کمیسیون تخصصی هنر و معماری از ابتدا تا خرداد ماه سال 1401

سال

تعداد جلسات

1399

2

1400

2

تا پایان خرداد ماه سال 1401

0

جمع

4