به پرتال کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف خوش آمدید.

    
شصتمین جلسه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ...
دویست و دهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای ع ...
دوازدهمین نشست دبیران کمیسیون‌های تخصصی  ...
یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون تخصصی ان ...
یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون صنایع، م ...
دبیر جدید کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و من ...

خبر ۱ تا ۶ از ۶ خبر

1