جلسات، نتایج و دستاوردهای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

1. اطلاعات کلی جلسات

کمیسیون حقوقی و قضایی:

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم (12 مرداد 1392) تا انتهای خرداد سال 1396 از قبیل شماره جلسه، تاریخ برگزاری جلسه و نفرساعت هر جلسه ذکر شده است.

همچنین جدول زیر مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون را به تفکیک هر سال نشان می‌دهند

اهم موضوعات اصلی مطرح‌شده در جلسات

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی در سال 93 تشکیل شد و تا زمان طی فرایند نهایی شدن اعضا، اولویت‌های پژوهش و فنّاوری در حوزه کمیسیون از طریق برگزاری جلسات متعدددی کمیسیون با صاحبنظران حوزه‌های مختلف حقوق، استخراج و تدوین گردید و در سال 95 مطابق برنامه پیشنهادی و اصول مدنظر دبیرخانه شورای عالی عتف اولویت‌ها بازبینی و نهایی شد

کمیسیون مدیریت ، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی:

توصیف عملکرد جلسات کمیسیون؛ طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر تعداد جلسات تشکیل شده دو کمیسیون  از 1390 سال تا امهر ماه سال 1399 نمایش داده شده است.

 

جدول تعداد جلسات برگزارشده از سال 1390 تا 1399 کمیسیون

سال

تعداد جلسات

کمیسیون مدیریت ، اقتصاد و بازرگانی

کمیسیون حقوقی و قضایی

کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

1393

8

-

-

1394

7

7

-

1395

2

8

-

1396

5

9

-

1397

2

1

4

1398

 

 

7

1399

 

-

22

جمع

28

25

33

  

2. اهم فعالیت ها، نتایج و دستاوردها

کمیسیون حقوقی و قضایی:

اهم فعالیت ها

با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی در سال 93 تشکیل شد و تا زمان طی فرایند نهایی شدن اعضا، اولویت‌های پژوهش و فنّاوری در حوزه کمیسیون از طریق برگزاری جلسات متعددد کمیسیون با صاحبنظران حوزه‌های مختلف حقوق، استخراج و تدوین گردید و در سال 95 مطابق برنامه پیشنهادی و اصول مدنظر دبیرخانه شورای عالی عتف اولویت‌ها بازبینی و نهایی شد

در سال 1396 نیز کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان بازوی تخصصی دبیرخانه شورای عالی عتف در تهیه و تدوین آئین نامه های مصوب کمیسیون تدوین و هماهنگی و کمیسیون دائمی شورا فعالیت داشته است.

بررسی و تایید طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده تأییدشده توسط کمیسیون و اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده و پرداخت‌شده ذیل اولویت‌های کمیسیون را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.

لازم به یادآوری است در سال 93 به دلیل عدم وجود بند قانونی، طرحی در سامانه سمات ثبت نشده است

جدول  تعداد طرحها و اعتبارات پژوهشی کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی در سال‌های مختلف

 

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1392

69

23

1394

29

14

1395

43

14

1396

 

11

 

کمیسیون مدیریت، اقتصاد و بازرگانی:

اهم فعالیت ها

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌های خود را بر این حوزه نیز معطوف نموده است.

از نیمه دوم سال 96 و پس از دوره ای دوساله جلسات کمیسیون مدیریت، اقتصاد و بازرگانی از سر گرفته شد و بررسی و  تدوین اولویت های پژوهشی حوزه تخصصی کمیسیون و تعیین حوزه ها و تخصص های مورد نیاز تخصصی انجام شد

بررسی و تایید طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی

جدول زیر تعداد طرح‏های ثبت شده تأییدشده توسط کمیسیون و اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی‌شده و پرداخت‌شده ذیل اولویت‌های کمیسیون را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.

تعداد طرحها ثبت شده و تایید شده در کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد ، بازرگانی و امور حقوقی در سال‌های مختلف

سال

تعداد طرح‌های
ثبت شده

تعداد طرح‌های
تأیید شده

1394

303

229

1395

492

295

1396

 

358

1397

 

231

کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی(پس از ادغام):

از ابتدای ادغام دو کمیسیون قبلی و تشکیل کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی در آذر ماه 1397 تا کنون  بیست و یک نشست تخصصی برگزار گردیده است. در این جلسات ابتدا اعضا حقیقی کمیسیون توسط نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو کمیسیون انتخاب شدند

در ادامه در جلسات سوم تا پنجم کمیسیون به بررسی و احصاء چالش های کلان ملی در حوزه تخصصی کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی پرداختند

پنجمین و ششمین نشست کمیسیون به بررسی و دریافت نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی عضو کمیسیون به منظور ارائه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعلام به مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور پرداخته شد.

در سال جاری، کمیسیون با تعیین هشت اولویت کاری، در  حال تدوین گزارش های مشاوره ای در خصوص این اولویت ها از طریق برگزاری دو نشست تخصصی در هر ماه است.