مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

Top of Form

1. تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌های خود را بر این حوزه نیز معطوف کرد.

تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی سال 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت. این کمیسیون فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت‌ها‌ی کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

به منظور افزایش اثربخشی و رفع همپوشانی بین کیسیونهای تخصصی موضوع ادغام کمیسیو­ن­ها در بیست و دومین جلسه شورای عالی مطرح و تصویب شد. بر اساس این مصوبه کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از ادغام کمیسیون­های تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و حقوقی و قضایی تشکیل شد.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، رئیس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

آقای دکتر لطف‌ا... فروزنده دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدتی ریاست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی را بر عهده داشتند و  پس از ایشان، رئیسی برای این کمیسیون انتخاب نشد.

 همچنین آقای دکتر حسین مهرپور محمدآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته) و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی به عنوان رییس کمیسیون مذکور انتخاب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر ابراهیم عزیزی برای مدت کوتاهی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

پس از تشکیل اولین جلسه با حضور اکثریت کل اعضای کمیسیون، رییس کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از بین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون انتخاب خواهد شد.

2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

 

عنوان کمیسیون

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

 

مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

2

 

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

3

 

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

25/04/1396

29/08/97

4

 

حقوق و قضایی

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

5

 

دکتر صفر بیگ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

25/04/1396

30/08/97

6

 

 

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

29/08/1397

هم اکنون

 

2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر علیرضا نظری

2

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت

آقای دکتر برات قبادیان

3

وزار‌ت نفت

آقای دکتر علی مبینی دهکردی

4

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای دکتر علی سرزعیم

5

وزار‌ت جهاد کشاورزی

آقای سید حسن کاظمی

6

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر سیمایی صراف

7

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر علی دیواندری

8

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر نیلوفر مرادحاصل

9

مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه

آقای احمدعلی یوسفی

10

وزارت دادگستری

آقای دکتر محمود حکمت نیا

11

سازمان برنامه و بودجه

 

 

2-4. اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوطه با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی پس از تشکیل اولین جلسه با حضور اعضای حقوقی انتخاب می­شوند.

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی  عتف می­باشد که برای توشیح ریاست محترم جمهور ارسال شده است.