مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

-تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از ادغام کمیسیون­های تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و حقوقی و قضایی تشکیل شده است. موضوع ادغام کمیسیو­ن­ها در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف به منظور افزایش اثربخشی و رفع همپوشانی بین کمیسیونهای تخصصی، مطرح و تصویب شد.

الف: کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرح‌های کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرایند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌های خود را بر این حوزه نیز معطوف کرد.

ب: تشکیل کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی سال در 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت. این کمیسیون فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت‌ها‌ی کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، و نسخه های قبلی آن رئیس کمیسیون تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

الف: آقای دکتر لطف‌ا... فروزنده دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس برای مدتی ریاست کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی را بر عهده داشتند و  پس از ایشان، برای مدت طولانی رئیسی برای این کمیسیون انتخاب نشد.

ب: همچنین آقای دکتر حسین مهرپور محمدآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (بازنشسته) و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی حقوق و قضایی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی به عنوان رییس کمیسیون مذکور انتخاب شدند. قبل از ایشان آقای دکتر ابراهیم عزیزی برای مدت کوتاهی ریاست کمیسیون را بر عهده داشتند.

پ: پس از تشکیل اولین جلسه کمیسیون مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی با حضور اکثریت کل اعضای کمیسیون، رییس از بین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون انتخاب شد و آقای دکتر محمود حکمت نیا  نماینده وزارت دادگستری با اکثریت آرا به ریاست کمیسیون انتخاب شدند.

 2-2. دبیران کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری مصوب 21/1/1398، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی منصوب می‌گردد.

فهرست اسامی دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

عنوان کمیسیون

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

2

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

3

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

25/04/1396

29/08/97

4

حقوق و قضایی

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

5

دکتر صفر بیگ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران

25/04/1396

30/08/97

6

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فنّاوری اطلاعات

29/08/1397

03/12/98

 7

مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

 دکتر سید حبیب اله طباطباییان

 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

03/12/98

 هم اکنون

3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر علیرضا نظری

2

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت

آقای دکتر برات قبادیان

3

وزار‌ت نفت

آقای دکتر علی مبینی دهکردی

4

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای دکتر حجت اله میرزایی

5

وزار‌ت جهاد کشاورزی

آقای دکتر علی کیانی

6

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر علومی

7

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر علی دیواندری

8

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتر نیلوفر مرادحاصل

9

مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه

آقای احمدعلی یوسفی

10

وزارت دادگستری

آقای دکتر محمود حکمت نیا

11

سازمان برنامه و بودجه

 خانم دکتر امینه محمود زاده

12

سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر محمد تقی نبیئی

4- اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری، دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی به شرح جدول زیر است:

جدول  فهرست اعضای حقیقی کمیسیون

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

هیات علمی دانشگاه تهران

محمد ابویی اردکان

1

هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اسفندیار جهانگرد

2

هیات علمی دانشگاه امام صادق

توکل حبیب زاده

3

هیات علمی دانشگاه تهران

سعید حبیبا

4

هیات علمی دانشگاه تهران

سیدمصطفی رضوی

5

هیات علمی دانشگاه شیراز

حبیب اله رعنایی کردشولی

6

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فریدون رهنمای رودپشتی

7

هیات علمی دانشگاه امام صادق

محمدهادی زاهدی وفا

8

هیات علمی دانشگاه پیام نور

محمدعلی سرلک

9

هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد سعیدی مهراباد

10

هیات علمی دانشگاه تهران

محسن صفری

11

هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

فاطمه قناد

12

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

امیرحسین مزینی

13

مدیر عامل آزمایشگاههای صنایع انرژی

سیدمحسن میرصدری

14

دانشگاه فردوسی مشهد نماینده

(انجمن اقتصاد انرژی ایران)

محمدحسن مهدوی عادلی

15