مدیریت، اقتصاد و بازرگانی

معرفی، تاریخچه، اعضاء و وظایف کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی

 

1.تاریخچه کمیسیون

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از ادغام کمیسیون ­های تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی و حقوقی و قضایی تشکیل شده است. موضوع ادغام کمیسیو­ن ­ها در بیست و دومین جلسه شورای عالی عتف در تاریخ 23/07/1397 به منظور افزایش اثربخشی و رفع هم ­پوشانی بین کمیسیون­ های تخصصی، مطرح و تصویب شد.

کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی فعالیت جدی خود را از سال 1389 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت ‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌ های راهبردی و استخراج طرح‌ های کلان ملی ذیل حوزه ‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌ های اجرایی حوزه مربوط بود. از سال 1391 پس از تعریف و تصویب طرح‌ های کلان ملی، کمیسیون، فعالیت‌ های خود را بر این حوزه نیز معطوف کرد.

 کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی سال در 1392 پس از درخواست مسئولان قضایی کشور در سیزدهمین جلسه شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفت. این کمیسیون فعالیت خود را از سال 1393 با انتخاب دبیر آغاز نمود. در سال ابتدایی، فعالیت‌ های این کمیسیون بیشتر معطوف به نظارت بر هزینه ‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه ‌های اجرایی حوزه مربوط و تدوین اولویت ‌ها‌ی کمیسیون براساس سیاست ‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در حوزه حقوقی و قضایی بود.

با توجه به مصوبه جلسه 215 کمیسیون دائمی مورخ 22/06/1402 دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون متناسب با حوزه فعالیت کمیسیون تعریف گردید.

 

2. اعضای کمیسیون

2-1. رؤسای کمیسیون

مطابق بند 4 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، رئیس کمیسیون تخصصی ترجیحاً از میان نمایندگان دستگاه‌ های اجرایی عضو کمیسیون با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌ شود.

 

رؤسای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر لطف­ا... فروزنده دهکردی

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

از ابتدا

-

 

رؤسای کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر ابراهیم عزیزی

-

از ابتدا

-

2

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

-

-

 

رؤسای کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از زمان ادغام تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت اجرایی

از تاریخ

تا تاریخ

1

-

-

-

-

2

دکتر محمود حکمت ­نیا

نماینده وزارت دادگستری

23/07/1397

25/04/1401

 

وظایف رییس کمیسیون

به استناد ماده 3 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون­ های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف رییس کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         مدیریت و راهبری جلسات کمیسیون تخصصی و جمع­ بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         تعامل مؤثر با سایر ارکان شورای عالی و مجموعه­ های مرتبط در حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور

3.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون دائمی

4.         نظارت بر فرایندهای تصمیم­ گیری کمیسیون تخصصی

5.         تأیید دستور جلسات و صورتجلسات کمیسیون تخصصی

6.         صدور احکام اعضای کارگروه­ های تخصصی ذیل کمیسیون

سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرکل شورای عالی

 

2-2. دبیر کمیسیون

مطابق بند 5 ماده 5 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 12/12/1392، دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می ‌شود با انتخاب و حکم دبیرکل شورای عالی با حق رأی منصوب می ‌گردد.

دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فناوری اطلاعات

25/04/1396

29/08/1397

2

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

08/10/1393

24/04/1396

3

دکتر علی ­اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

08/08/1389

07/10/1393

 

دبیران کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی از ابتدا تا زمان ادغام

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر صفر بیگ ‌زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

25/04/1396

30/08/1397

2

دکتر لعیا جنیدی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

19/01/1393

24/04/1396

 

دبیران کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی از زمان ادغام تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت علمی

از تاریخ

تا تاریخ

1

دکتر سید حبیب­ الله طباطبائیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

03/12/1398

تاکنون

2

دکتر فرهاد شیرانی

عضو هیئت علمی پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ علوم و فناوری اطلاعات

29/08/1397

03/12/1398

 

وظایف دبیر کمیسیون

به استناد ماده 4 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف دبیر کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         همکاری در مدیریت جلسات کمیسیون تخصصی، جمع­ بندی و اتخاذ تصمیم در راستای اجرای وظایف کمیسیون (موضوع ماده 2 دستورالعمل)

2.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

3.         تنظیم برنامه سالانه جلسات کمیسیون تخصصی با هماهنگی رئیس کمیسیون و ارائه آن به کمیسیون تخصصی

4.         انجام اقدامات لازم جهت برگزاری به موقع و موثر جلسات کمیسیون تخصصی

5.         تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون و امضای دعوتنامه

6.         تهیه و تنظیم صورتجلسات کمیسیون تخصصی

7.         مدیریت مطالعات و بررسی ‌های کارشناسانه زیر نظر کمیسیون تخصصی و تهیه و تدوین گزارش‌ های موردی بنا به درخواست دبیرخانه

8.         رسیدگی به امور حضور و غیاب اعضای کمیسیون تخصصی مطابق آیین ­نامه مربوطه

9.         شرکت در جلسات کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری و کمیسیون دائمی

10.     حضور در جلسات خارج از دبیرخانه ارجاع شده از طرف دبیرخانه و ارایه گزارش‌ جلسه در صورت لزوم

11.     پاسخ به کلیه مکاتبات و انجام امور ارجاعی از سوی دبیرکل شورای عالی

12.     نظارت بر عملکرد و تأیید گزارش ­ها و محتوای تهیه شده توسط کارشناسان

13.     حضور در دبیرخانه مطابق با مفاد مندرج در تفاهم­ نامه

14.   سایر امور ارجاع شده از طرف دبیرخانه

 

 2-3. اعضای حقوقی کمیسیون

به استناد ماده 6 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر می ‌باشد:

 

فهرست اعضای حقوقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی تاکنون

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی

دکتر علیرضا نظری

2

وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت

آقای حجت ذوقی

3

وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آقای علی صیامی- آقای ارسطو نائیج

4

وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر رضا صابری


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی

6

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دکتر متین سادات برقعی

7

وزارت دادگستری

دکتر ابراهیم مولایی جم

8

سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر محمدرضا میرزایی

9

سازمان اداری و استخدامی کشور

دکتر  رضا باقریان

10 

وظایف اعضای حقوقی

به استناد ماده 5 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف نماینده دستگاه اجرایی (عضو حقوقی) کمیسیون به شرح زیر می ­باشد:

1.         حضور مؤثر در جلسات کمیسیون تخصصی

2.         تعامل مؤثر با مقامات دستگاه متبوع به­ منظور انعکاس نظرات آنان در کمیسیون تخصصی و پیش ­برد و اجرای مصوبات در دستگاه مربوط

3.         مشارکت در فرآیند انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی

 

2-4.  اعضای حقیقی کمیسیون

مطابق بند 2 ماده 5 آیین‌ نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه مطابق "شیوه ­نامه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی عتف" که به تصویب کمیسیون دائمی می­ رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون ‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی‌ صلاح اقدام به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحب ‌نظران و متخصصان برجسته کشور در زمینۀ تخصصی مربوط می ‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌ شوند. بر این اساس فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی به شرح جدول زیر است:

 

فهرست اعضای حقیقی کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی تاکنون

سمت علمی

نام اعضاء

ردیف

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسفندیار جهانگرد

1

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

دکتر توکل حبیب ­زاده

2

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سعید حبیبا

3

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر سیدمصطفی رضوی

4

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر حبیب­اله رعنایی کردشولی

5

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

دکتر غلامرضا منصورفر

6

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فریبرز رحیم نیا

7

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر شهرام فتاحی

8

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمد سعیدی مهرآباد

9

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فاطمه قناد

10

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیرحسین مزینی

11

مدیر عامل آزمایشگاه ­های صنایع انرژی

دکتر سیدمحسن میرصدری

12

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (دبیر)

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

13

 

3- وظایف و مأموریت ­ها

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌ های سیاستی مناسب یا گزینه‌ های تصمیم‌ گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می ‌شود.

 

 اهم وظایف

مطابق با ماده 3 آیین ‌نامه کمیسیون ‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اهم وظایف کمیسیون ها عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یک­ ساله جهت رفع چالش ‌های تعیین شده

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

سایر مأموریت ­ها

به استناد ماده 2 دستورالعمل تبیین وظایف کمیسیون ­های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 28/05/1402، وظایف کمیسیون های تخصصی به شرح زیر می ­باشد. وظایف کمیسیون­ های تخصصی در چهار حوزه زیر طبقه­ بندی می ­شود:

سیاستگذاری و برنامه­ ریزی کلان عتف

- همکاری در اولویت­ بندی و انتخاب طرح­ های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان در بخش­ های آموزش، پژوهش و فناوری در حوزه کمیسیون تخصصی

- ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه ­گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- پیشنهاد راهبردها و برنامه ‌‌های کلان توسعه در حوزه‌ های علوم، تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشم ‌انداز و اسناد بالادستی به دبیرخانه

- شناسایی مهمترین چالش ‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی

- تدوین برنامه علم و فناوری پنج ساله (متناسب با برنامه ­های توسعه کشور) و یک­ ساله جهت رفع چالش‌ های تعیین شده

هماهنگی، پایش و ارزیابی

- همکاری در پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاست ‌های ابلاغی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری در سطح دستگاه ‌های اجرایی، ستادی و استانی

- نظارت بر حسن انجام طرح ­های اجرایی بلندمدت سرمایه­ گذاری کلان ملی مصوب مرتبط با کمیسیون تخصصی

- بررسی برنامه ­های توسعه ­ای کشور در حوزه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

- نظارت بر عملکرد پژوهش و فناوری دستگاه ‌های عضو کمیسیون و تهیه گزارش ­های مرتبط

- بررسی و ارزیابی پیشنهاده­ ها و گزارش ­های ثبت شده در سامانه سمات ملی و نظارت بر هم ­راستایی طرح­ های پژوهش و فناوری دستگاه ­های مشمول با سیاست ­ها و اولویت­ های پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی

- تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه ‌های یک ­ساله و پنج ­ساله مصوب

حمایت و تأمین منابع حوزه ­های عتف

- بررسی نظام بودجه ­ریزی و تأمین منابع مالی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح و رفع کاستی ­ها در حوزه کمیسیون تخصصی

سایر موارد

- ارائه مشاوره تخصصی به کمیسیون دائمی و پشتیبانی مشاوره ­ای از فعالیت­ های دبیرخانه در حوزه ­های تخصصی

- سایر امور ارجاع شده از سوی دبیرخانه و کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری