وظایف

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

تبصره 1: شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که از طرف دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و به تأیید کمیسیون دائمی می‌رسد. اهم این وظایف عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی.

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده.

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب.

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

تبصره 2: هر یک از کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند حسب مورد و با تایید دبیرخانه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موقت اقدام نمایند.