صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

1.          معرفی کمیسیون

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه بود. از سال 91 و راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه صنایع، معادن و ارتباطات، پایش و ارزیابی حوزه مذکور کشور بر مبنای پژوهش‌های بنیادین و کاربردی و ... صورت پذیرفته است.

1-1.       هدف تشکیل

با عنایت به ماهیت فرابخشی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نهادهای قانون‌گذار کشور (مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت) جهت ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فناری کشور مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی را برعهده این شورا قرار داده‌اند. ازاین‌رو کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه های تصمیم‌گیری برای توانمند سازی شورای عالی عتف در انجام وظایف محول تشکیل شده است. از جمله مهمترین وظایف شورای عالی عتف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-      اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس  ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء «د» بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان براساس جزء 4 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور براساس جزء 6 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-       تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور براساس جزء 1 بند «م» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری براساس ماده 3 آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری (مصوب هیأت وزیران، 15/01/1389)؛

-      سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 2 قانون مذکور (مصوب مجلس شورای اسلامی، 16/09/1389)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول جزء «الف» بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 30 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر انجام آینده­نگاری ملی در حوزه علم و فناوری (مصوب هیأت وزیران، 17/12/1393)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تهیه گزارش هزینه­کرد یک درصد اعتبارات دستگاههای مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری (مصوب مجلس شورای اسلامی،06/12/1393)؛

-      تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فناوری براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور (07/08/1393)؛

1-2.       سال تشکیل

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 1389 آغاز به فعالیت نمود. جناب آقای دکتر طهوری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان دبیر کمیسیون انتصاب و تاکنون مشغول به فعالیت می‌باشد.

 

روند برگزاری جلسه‌های کمیسیون در سال‌های 1393-1389

 

1-3.       دبیر کمیسیون

جناب آقای دکتر حمید طهوری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان اولین دبیر کمیسیون انتصاب و تاکنون به عنوان دبیر کمیسیون مشغول به فعالیت می‌باشند.

1-4.       رئیس کمیسیون

به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق معاون پژوهش و فناوری و نماینده وزارت صنعت، معدن، و تجارت  به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند.

 

2.     اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعضای کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1.       نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

 

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

دکتر علی احمدی

2

وزارت صنعت، معدن، و تجارت

دکتر رمضانعلی صادق زاده

3

مرکز همکاری‌های فنّاوری و نوآوری ریاست جمهوری

مهندس جواد مشایخ

4

وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

دکتر علیرضا یاری

5

وزارت نیرو

مهندس اسماعیل درویشی

6

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

مهندس سید امیر فاتح وحدتی

7

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

دکتر حمیدرضا طهوری

8

وزارت نفت

مهندس شهاب الدین متاجی

9

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر حسن سرشتی

 

2-2.       اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در زمینه موضوع فعالیت کمیسیون تخصصی با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح هستند،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام کرد. اشخاص حقیقی پس از انتخاب با نامه 6815 تاریخ 15/10/1393 توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور به دبیرخانه ارسال شد و با طرح در صدوسی‌امین جلسه کمیسیون دائمی به تاریخ 26/01/1394 مورد تصویب قرار گرفت. اعضای مذکور طی حکمی به شماره 1105 تاریخ 30/06/1394 از سوی دبیر کل شورای عالی عتف به عضویت کمیسیون تخصصی مربوطه منصوب ‌شدند. فهرست اعضا به شرح جدول زیر می‌باشد:

فهرست اعضای حقیقی منتصب کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

نام اعضا

سمت علمی

1

دکترحمیدرضا شاهوردی

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2

مهندس رضا زرنوخی

-

3

دکترحجت‌اله حاجی‌حسینی

هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

4

دکتر مجتبی فاضلی

هیأت علمی (بازنشسته) دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر قاسم عمو عابدینی

هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکترسیدمصطفی‌صفوی‌همامی

هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7

دکتر سید علی شهپری

هیأت علمی(بازنشسته) مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

8

مهندس احمد اخوی

هیأت علمی (بازنشسته) مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

9

دکتر کمال محمدی

-

10

دکتر مجید نورحسینی

هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

11

دکتر غلام عباس اکبری

هیأت علمی دانشگاه تهران

12

دکتر فرهاد گلستانی فرد

هیأت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

 

دستاوردهای کمیسیون

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

 

 

3-1.       اولویت‌های علم وفناوری کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

ردیف

محور اولویت‌دار

اولویت

1

هوافضا

دستیابی به فناوری اعزام انسان به فضا

2

طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره به مدار زمین آهنگ

3

طراحی و ساخت برخی هواپیماها

4

هسته‌ای

طراحی و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای

5

دستیابی به انرژی هسته‌ای شامل گداخت و شکافت هسته ای و کاربرد در صنایع، پزشکی و کشاورزی

6

صنایع دریایی

کشتی‌سازی و سازه‌های دریایی

7

روبات‌های دریایی

8

ایجاد واحدهای طراحی و مهندسی و دستیابی به فناوری روز صنعت کشتی‌سازی

9

نفت، گاز و پتروشیمی

توسعه صنایع میانی و پائین دستی پتروشیمی

10

انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های جدید و پیشرفته در اکتشاف و استخراج

11

تولید محصولات معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده بالا

12

صنایع نوین

توسعه صنایع نوین از جمله فناوری نانو، زیست فناوری، فناوری اطلاعات ، مواد نو

13

ساخت و تولید پیشرفته

 

14

فناوری اطلاعات و ارتباطات

توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب

15

توسعه فناوری اطلاعات (به‌ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری درباره آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی

16

کسب نرم‌افزارهای پیشرفته دفاعی

17

توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات

 

18

صنعت آب و برق

تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون در استحصال و بهرهبرداری.

19

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.

20

آبخیزداری، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، ‌بهبود و اصلاح روش‌های آّبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب

21

توسعه روش‌های نوین آبیاری و زهکشی

22

استفاده از فناوری‌های مدرن در بهینه‌سازی توزیع و مصرف آب

23

صنایع ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات

ارتقاء توان طراحی و مهندسی در صنایع ماشین‌سازی، توأمان توسعه صنایع معدنی و صنایع زیربنایی (نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه و بندرسازی و ... )

24

تولید ماشین آلات خطوط تولید ویژه صنایع مختلف با راندمان بالا و با مصرف بهینه انرژی و رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی

25

صنایع خودرو سبک و سنگین

طراحی و ساخت پلتفورم‌‌های جدید با مالکیت ایرانی یا مالکیت مشترک

26

طراحی، ساخت و تولید خودروهای با سوخت‌های نو (Fuel Cell، هیبریدی) و سوخت‌های جایگزین (گازوئیل- گاز طبیعی)

27

طراحی تولید چهار کلاس موتور خودرو بر پایه گاز طبیعی و تجهیزات مرتبط

28

تقویت توان تحقیق، توسعه و طراحی و بومی کردن دانش و فناوری طراحی و تولید خودرو در کشور

29

طراحی و ساخت خودرو و موتور سیکلت برقی

30

صنایع ریلی

کاهش فاصله فناورانه تولیدات داخلی و رعایت کیفیت مطابق تولیدات در کلاس جهانی

31

ایجاد مراکز تست و تحقیق و توسعه مطابق با معیارهای بین‌المللی

32

صنایع تبدیلی کشاورزی

توسعه و به‌روز کردن فناوری های نگهداری، تبدیل، بسته بندی و توزیع محصولات تولیدی

33

بهره‌برداری از زیست‌فناوری و نانوفناوری با درنظر گرفتن ملاحظه‌های زیست‌محیطی و بهینه‌سازی مصرف انرژی

34

صنایع شیمیایی

تولید و بهره‌گیری از مواد نو، پلیمرهای جدید و کامپوزیت‌ها

35

صنایع نساجی و پوشاک

تولید الیاف مصنوعی

36

استفاده از فناوری‌های نوین و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تکمیل زنجیره ارزش افزوده

37

معدن

انجام عملیات زمین‌شناسی و تهیه اطلاعات پایه، شناسایی و اکتشاف کامل منابع و ذخایر معدنی به منظور شناسایی ثروت‌های جدید ملی در بخش معدن

38

وارد کردن مواد معدنی خام، ذخایر کم عیار و باطله‌‌های مفید معدنی به فرایند صنعتی از طریق توسعه صنایع فرآوری

39

معدن

تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا با استفاده از فناوری‌های فرآوری مواد معدنی

40

اکتشاف، بهره‌برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی بر اساس فناوری‌های پیشرفته روز

41

صنایع پیشرفته و نوظهور

ساخت و تولید پیشرفته به ویژه اتوماسیون، روباتیک، مکاترونیک، مواد نو و فناوری‌های جدید ساخت وتولید

42

ریز فناوری از جمله ریزسیستم‌های الکترومکانیکی (MEMS)، میکروالکترونیک، نانو مواد، نانو ادوات، تجهیزات ساخت وشناسایی

43

صنایع دریایی

افزایش سطح اتوماسیون کشتی‌ها و کاهش چشمگیر پرسنل آنها

44

توسعه تحقیقات حرفه‌ای دریایی

45

فناوری‌های لازم برای افزایش سرعت حمل و نقل دریایی به بیش از 100 کیلومتر در ساعت

46

استفاده از مواد جدید برای مقاوم کردن بدنه‌های کشتی‌ها و افزایش کارایی آنها

47

استفاده از سیستم‌های پایش وضعیت برای نگهداری سازه و تجهیزات دریایی و تعمیرات

48

صنایع دریایی

ارتقاء توان دفاعی دریایی کشور

49

توسعه تکنولوژی‌های مرتبط با بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند موج و جذرومد

50

به‌کارگیری روبات‌های هوشمند برای فعالیت‌های مورد نیاز به عمق 1000 متر

51

توسعه شناورهای مسافربری، تندرو با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت

52

ابداع روش ها و شیوه‌های جدید در حمل ونقل دریایی

53

فناوری اطلاعات

شبکه‌های مخابراتی

54

توسعه و تقویت نرم‌افزارهای مورد نیاز زیرساخت‌های ارتباطی

55

تقویت و توسعه مراکز پایگاه‌های داده حیاتی برای تحقق جامعه اطلاعاتی

56

توسعه و تقویت صنعت بومی امنیت فناوری اطلاعات

57

محیط زیست

حذف استفاده از آزبست و سایر آلاینده‌های جوی در کارخانه‌ها و استفاده از جایگزین‌های مناسب و سازگار با محیط زیست

58

بهره‌گیری افزون‌تر از فناوری‌های نوین و پاک برای کاهش تولیدگازهای گلخانه‌ای

59

محیط زیست

ایجاد ظرفیت‌های لازم در صنایع کشور برای بهبودِ جذب پروژه‌های (Clean Devel-pment Mechanism)

60

تدوین وارائه استانداردهای مربوط به حد مجاز آلاینده‌ها در منابع مختلف

61

افزایش سهم انرژی‌های نو(هسته‌ای، خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، امواج و ...) با توجه به وجود پتانسیل مناسب اینگونه انرژی‌ها در کشور

62

ارتقاء سطح استاندارد آلایندگی در خودروهای تولید داخل به حدود استانداردهای جهانی

63

احداث نیروگاه‌هایی با سوخت پاک مانند نیروگاه هیدروژن پیل سوختی و نیروگاه هسته‌ای و جایگزینی نیروگاه‌های سوخت فسیلی با آنها

64

هوافضا

توسعه دانش حیات و طب هوا فضا در کشور برای تعیین سلامت انسان و موجودات زنده و بهره‌برداری بیشتر انسان از قابلیت‌های این حوزه

65

طراحی محصولات هوا فضایی و تلاش در رفع وابستگی با شناسایی فناوری‌های گلوگاهی و بکارگیری فناوری‌های نوین و بومی کردن آنها

66

هوافضا

طراحی، ساخت و بهره‌برداری ماهواره‌های مخابراتی کوچک (تا وزن 700 کیلوگرم و سنجش تا وضوح 1 متر)

67

به‌کارگیری علوم و فناوری هوافضایی به منظور دفاع مؤثر، بازدارندگی و به‌روزرسانی پدافند ملی

68

ایجاد 2 پایگاه پرتاب سامانه‌های فضایی و دست‌کم یک مرکز هدایت و کنترل عملیاتی فضایی

69

تقویت ایستگاه‌های گیرنده زمینی ثابت ملی

70

طراحی و تولید هواپیماهای مسافربری 50 تا 200 نفره با هدف دستیابی به سهم مناسب از بازار بین‌الملل

71

طراحی و اجرای نظام داده‌ها و اطلاعات حوزه هوافضای کشور با رعایت مسائل امنیتی توسط دستگاه‌های مسئول

72

طراحی و تولید بالگردهای سبک و نیمه سنگین با مأموریت آموزشی، ترابری (مسافر و بار) و خدمات

73

طراحی، تولید و بهره‌برداری از هواپیماهای فوق سبک آموزشی و تفریحی و سامانه‌های هوایی

74

طراحی و ساخت پیشران‌های جت (توربوفن) از مینی جت تا موتورهای با تراست بیش از 20 تن و به‌کارگیری موتورها در صنایع نفت و گاز و تولید برق

75

هوافضا

طراحی، ساخت و بهره‌برداری از ماهواره برهای داخلی با توان حمل 700 کیلوگرم و قرار دادن در مدارهای تا ارتفاع 1000 کیلومتری و ایستگاه‌های زمینی مربوط

76

امکان‌سنجی و طراحی شبکه تعیین موقعیت جغرافیایی ملی

77

صنعت آب و برق

احداث نیروگاه‌ها با راندمان بالاتر مانند نیروگاه‌های سیکل ترکیبی

78

انجام عملیات سازه‌ای، تعمیر و نگهداری پیشرفته و به روز مبتنی بر مهندسی ارزش

79

ایجاد سامانه‌های نوین تأمین و توزیع آب شرب (نظیر سیستم‌های دوگانه و آب بسته‌بندی در مناطق فاقد آب با کیفیت بالا)

80

مکانیزه کردن سیستم کنترل و توزیع برق

81

ارتقا و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی

82

دستیابی به روش‌ها و فناوری‌های نوین جهانی(انتقال فناوری و دانش فنی به کشور) و همگام‌سازی با روند سریع پیشرفت جهانی

83

فناوری‌های افزایش بازده و بازیافت انرژی در بخش عرضه

84

صنعت آب و برق

توسعه و ترویج سیستم‌های تولید همزمان برق، حرارت و برودت

85

ظرفیت‌سازی در صنعت آب کشور به منظور همگام‌سازی پژوهش با روند پیشرفت‌های جهانی

 

3-2.       طرح‌های کلان ملی

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای 8 طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 47 طرح کلان ملی مصوب شورا می‌باشد. عناوین آن در جدول زیر آمده است:

 

ردیف

عنوان طرح‌ کلان ملی

1

تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50 تنی تولید سلول های خورشیدی از سیلیس

2

طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده

3

طراحی و اجرای طرح میکروآلگ، تولید بیودیزل و مواد دیگر

4

کسب دانش و فناوری تولید بیو هیدروژن از جلبک میکروسکوپی به روش مهندسی مولکولی و سایر فراورده‌های باارزش افزوده از میکروآلگ‌ها

5

طراحی وساخت بیو لامپ با استفاده از جلبک

6

توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمای 100 تا 150 نفره

7

شبکه ملی اطلاعات

8

طرح توسعه رمز کشور