کشاورزی، آب و منابع طبیعی

1.          معرفی کمیسیون

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی فعالیت جدی خود را از سال 1389و با انتخاب دبیر آن شروع نمود. در دو سال ابتدایی، فعالیت‌های این کمیسیون بیشتر معطوف به انتخاب حوزه‌های راهبردی و استخراج طرحهای کلان ملی ذیل حوزه‌ها و ساماندهی فرآیند و ساختار نظارت بر هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی (نیم تا سه درصد) دستگاه‌های اجرایی حوزه مربوطه بود. از سال 91 و راه‌اندازی طرح‌های کلان ملی، تمرکز فعالیت‌های کمیسیون بر ساماندهی نظام راهبری و اجرای طرحهای کلان حوزه کمیسیون قرار گرفت.

همچنین در طول سال‌های اخیر، فعالیت‌های دیگری همچون بازنگری اولویت‌ها و طرح‌های کلان کمیسیون بر اساس سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تحلیل هزینه‌کرد بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه کشاورزی، آب و منابع طبیعی، پایش و ارزیابی حوزه مذکور کشور بر مبنای پژوهش‌های بنیادین و کاربردی و ... صورت پذیرفته است.

1-1.        هدف تشکیل

با عنایت به ماهیت فرابخشی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری نهادهای قانون‌گذار کشور (مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت) جهت ساماندهی و هماهنگی نظام علم و فنّاری کشور مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متعددی را برعهده این شورا قرار داده‌اند. ازاین‌رو کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به منظور ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه های تصمیم‌گیری برای توانمند سازی شورای عالی عتف در انجام وظایف محول تشکیل شده است. از جمله مهمترین وظایف شورای عالی عتف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-      اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فنّاوری براساس ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      بررسی و پیشنهاد منابع مالی موردنیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فنّاوری بر اساس  ماده 4 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوب 18/05/1383 مجلس شورای اسلامی)؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول بند 26 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      تأیید هزینه کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مشمول جزء «د» بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی کشور مصوب شورای عالی عتف؛

-      ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان براساس جزء 4 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فنّاوری کشور براساس جزء 6 بند «و» ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-       تهیه گزارش جامع از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور براساس جزء 1 بند «م» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب مجلس شورای اسلامی، 30/10/1389)؛

-      راهبری و مدیریت تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری براساس ماده 3 آئین‌نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فنّاوری (مصوب هیأت وزیران، 15/01/1389)؛

-      سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و پیگیری اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 2 قانون مذکور (مصوب مجلس شورای اسلامی، 16/09/1389)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول جزء «الف» بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 89 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      رسیدگی به شکایات و اعتراضات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات براساس ماده 30 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      ارائه گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری­ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی براساس ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران، 21/08/1391)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای هزینه کرد اعتبارات مشمول بند 116 قانون بودجه سال 1392 کل کشور برای انجام امور پژوهشی و توسعه فنّاوری در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور؛

-      نظارت بر انجام آینده­نگاری ملی در حوزه علم و فنّاوری (مصوب هیأت وزیران، 17/12/1393)؛

-      نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تهیه گزارش هزینه­کرد یک درصد اعتبارات دستگاههای مشمول در امور پژوهش و توسعه فناوری (مصوب مجلس شورای اسلامی،06/12/1393)؛

-      تهیه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های کلی علم و فنّاوری براساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور (07/08/1393)؛

1-2.        سال تشکیل

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نمود. جناب آقای دکتر ابراهیم پورجم عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان اولین دبیر کمیسیون به مدت دو سال مشغول فعالیت بودند. پس از ایشان جناب آقای دکتر سید جواد سادتی نژاد و آقای دکتر حسین بنکداری دبیران بعدی بودند. این کمیسیون تاکنون 82 جلسه برگزار کرده است.

 

 

روند برگزاری جلسه‌های کمیسیون در سال‌های 1394-1389

 

1-3.        دبیر کمیسیون

جناب آقای دکتر بهزاد قره یاضی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان چهارمین دبیر کمیسیون با حکم دبیرکل شورای عالی عتف به شماره 1968/12/3 مورخ  21/10/1394 منصوب شدند و تاکنون به عنوان دبیر کمیسیون مشغول به فعالیت می‌باشند.

 

1-4.        رئیس کمیسیون

به استناد بند 4 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف در شصت و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی جناب آقای دکتر اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نماینده وزارت جهاد کشاورزی به ریاست کمیسیون‌ تخصصی مذکور از میان نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب شده‌اند.

 

2.     اعضای کمیسیون

با اجرا و پیگیری مواد 5 و 6 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری اعضای کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی به شرح زیر می‌باشد:

 

2-1.        نمایندگان دستگاه‌های اجرایی

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

ردیف

نام دستگاه

نام نماینده

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر اسکندر زند

2

وزارت نیرو

مهندس اسماعیل درویشی

3

سازمان حفاظت محیط زیست

-

4

وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

-

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رسول یاراحمدی

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر خسرو صادق نیت

7

سازمان ملّی استاندارد ایران

دکتر فرزانه انصاری

 

2-2.        اعضای حقیقی

دبیرخانه شورای عالی عتف در سال 1393 برای اولین بار و بر اساس بند 2 ماده 5 آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، با فراخوان از مراکز علمی دارای مجوز از مراکز ذی صلاح،‏ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی اقدام کرد. اشخاص حقیقی در شصت و دومین جلسه مورخ 15/09/1393 توسط اعضای حقوقی کمیسیون و از میان فهرست مذکور انتخاب شدند و با طرح در صد و سیمین جلسه کمیسیون دائمی در تاریخ 26/01/1394 تصویب و با صدور حکم و انتصاب از سوی دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب شدند که عبارتند از:

 

 

نام اعضا

سمت علمی

1

دکتر علی سلاجقه

هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2

دکتر محمد ریاحی

هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

3

دکتر عبدالرضا باقری

هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر عبدالحمید پاپ زن

هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

5

دکتر سید جواد ساداتی‌‌نژاد

هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر جواد فرهودی

هیأت علمی (بازنشسته) پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

7

دکتر هومن لیاقتی

هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

8

دکتر محمد مقدم واحد

هیأت علمی دانشگاه تبریز

9

دکتر بهزاد قره یاضی

هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

10

دکتر رضا مکنون

هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

دستاوردهای کمیسیون

 

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فناوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

 

3-1.        اولویت‌های علم وفنّاوری کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

لینک اولویتها

 

3-2.        طرح‌های کلان ملی

کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات دارای 5 طرح کلان ملی مصوب شورای عالی عتف از 47 طرح کلان ملی مصوب شورا می‌باشد. عناوین آن در جدول زیر آمده است:

 

شماره

نام طرح

1

دانش و فناوری بازیافت پساب های شهری،‌ صنعت و کشاورزی

2

مدیریت جامع حوزه های آبخیز

3

مدیت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان

4

بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی

5

دانش و فناوری استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت