آیین‌نامه

آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 

در اجرای ماده 3 آئین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب دومین جلسه شورا در تاریخ 3/2/1385، و همچنین بر اساس مصوبات جلسات سوم مورخ 18/7/1385 و سیزدهم مورخ 24/04/1392 ، مبنی بر تعیین عناوین کمیسیون‌های تخصصی، آئین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر مورد تصویب قرار می گیرد:

 

ماده 1: تعاریف

1-1. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-2. کمیسیون دائمی: کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-3. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-4. کمیسیون تخصصی: واحد وابسته به شورای عالی که ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می شود.

1-5. کمیسیون تدوین وهماهنگی سیاست های علم و فناوری: کمیسیونی که به منظور هماهنگ سازی و تلفیق سیاست های علم و فناوری ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می‌ شود.

 

ماده 2: عناوین کمیسیون‌های تخصصی

عناوین کمیسیون‌های تخصصی به تعداد 11 مورد عبارت است از:


2-1. انرژی؛

2-2. حمل‌‌و‌نقل و عمران؛

2-3. کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛

2-4. صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

2-5. دفاع، امنیت ملی و سیاست ‌خارجی؛

2-6. فرهنگ و تمدن؛

2-7. مدیریت، اقتصاد و بازرگانی؛

2-8. سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛

2-9. علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر؛

2-10. علوم پایه؛

2-11. حقوقی و قضایی.

 

 

ماده 3: وظایف                                               

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون‌دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

تبصره: شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که از طرف دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و به تأیید کمیسیون‌دائمی می‌رسد.

 

ماده 4: ترکیب اعضا

4-1. نماینده دستگاه‌های اجرایی: این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (که در ماده 6 این آئین‌نامه تعیین شده‌اند) به دبیرخانه شورای عالی معرفی شده، به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

تبصره: در رابطه با عضویت دستگاه‌های اجرایی جدید در کمیسیون‌های تخصصی یا سلب عضویت آنها از کمیسیون‌های تخصصی، همچنین ادغام کمیسیون‌ها در یکدیگر و یا ایجاد کمیسیون‌های جدید کمیسیون‌دائمی به نیابت از شورای عالی تصمیم‌گیری می‌نماید.

4-2.  اشخاص حقیقی: این دسته از اعضا از میان دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور، مرتبط با موضوع کمیسیون تخصصی( به شرح ماده 5)، انتخاب می‌شوند؛

تبصره: تعداد اعضای حقیقی در هر کمیسیون تخصصی باید حداقل یک نفر بیشتر از نماینده دستگاه‌های اجرایی باشد.

 

ماده 5: فرایند انتخاب اعضا

5-1.  نماینده دستگاه‌های اجرایی: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط الزاماً از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری یا عناوین مشابه به دبیرخانه معرفی خواهند شد.

5-2.  اشخاص حقیقی: دبیرخانه در زمینۀ موضوع فعالیت هر یک از کمیسیون‌های تخصصی با فراخوان از مراکز علمی که دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح هستند،‏‎ نسبت به تهیه فهرستی از دانشمندان، صاحبنظران و متخصصان برجسته کشور در زمینه تخصصی مربوط اقدام می‌نماید. اشخاص حقیقی پس از انتخاب توسط کمیسیون تخصصی مربوط از میان فهرست مذکور، با تصمیم کمیسیون‌دائمی و با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت کمیسیون تخصصی منصوب می‌شوند.

تبصره 1: در هر کمیسیون تخصصی الزاماً یک نفر از اعضای حقیقی از میان صاحبنظران حوزه سیاستگذاری علم و فناوری ویا مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک انتخاب می‌شود.

تبصره 2: در هر کمیسیون تخصصی الزاماً یک عضو حقیقی با معرفی انجمن ها یا قطب های علمی کشور مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون تخصصی انتخاب می شود.

5-3.  عضویت: مدت عضویت هر یک از اعضا در کمیسیون تخصصی دو سال و حسب صلاحدید مقام منصوب کننده قابل تمدید است.

5-4. رؤسای کمیسیون‌های تخصصی: رئیس کمیسیون‌ تخصصی از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون‌دائمی منصوب می‌شود.

5-5. دبیران کمیسیون های تخصصی: دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر شورای عالی منصوب می‌گردد.

 

ماده 6: دستگاه های اجرایی

دستگاه‌های اجرایی که نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی عضویت می یابند عبارتند از:

6-1. کمیسیون تخصصی انرژی:


§      وزارت نیرو؛

§      وزارت نفت؛

§      وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

§      وزارت راه و شهرسازی؛

§      وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§      سازمان انرژی اتمی ایران؛

§      سازمان حفاظت محیط زیست؛

§      مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری؛

§      سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.


6-2. کمیسیون تخصصی حمل ‌و ‌نقل و عمران:


§    وزارت راه و شهرسازی؛

§    وزارت نیرو؛

§    وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

§    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

§    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

§    وزارت جهاد کشاورزی ؛

§    وزارت کشور ؛

§    سازمان حفاظت محیط زیست؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.


6-3. کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی:


§    وزارت جهاد کشاورزی؛

§    وزارت نیرو؛

§    وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

§    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    سازمان حفاظت محیط زیست؛

§    سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.


 

6-4. کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات:


§    وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

§    وزارت نفت؛

§    وزارت نیرو؛

§    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

§    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    سازمان حفاظت محیط زیست؛

§    مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری؛

§    سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.


6-5. کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی:


§    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

§    وزارت امورخارجه؛

§    وزارت کشور؛

§    وزارت اطلاعات؛

§    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


6-6. کمیسیون تخصصی فرهنگ و تمدن:


§    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

§    وزارت آموزش و پرورش؛

§    وزارت کشور؛

§    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

§    وزارت دادگستری؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    وزارت ورزش و جوانان؛

§    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛

§    سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌؛

§    مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه؛

§    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.


6-7. کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی:


§    وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی؛

§    وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

§    وزار‌ت نفت؛

§    وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

§    وزار‌ت جهاد کشاورزی

§    وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری ؛

§    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛

§    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

§    مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه.


6-8. کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه ‌اجتماعی:  


§    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

§    وزار‌ت جهاد کشاورزی؛

§    وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

§    وزار‌ت آموزش و پرورش؛

§     وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

§    وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    وزار‌ت ورزش و جوانان؛

§    سازمان حفاظت محیط زیست؛

§    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

§    سازمان انرژی اتمی ایران؛

§     جهاد دانشگاهی؛

§    سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.


 

6-9. کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر:


§    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

§    وزارت آموزش و پرورش؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛

§    سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری؛

§    فرهنگستان هنر؛

§    فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

§    مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

§    نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

§    شورای عالی انقلاب فرهنگی.


6-10. کمیسیون تخصصی علوم پایه:


§    وزارت آموزش و پرورش؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

§    فرهنگستان علوم پزشکی؛

§    فرهنگستان علوم؛

§     دانشگاه آزاد اسلامی؛

§     سازمان حفاظت محیط زیست.


6-11. کمیسیون حقوقی و قضایی:


§    قوه قضاییه؛

§    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

§     وزارت دادگستری؛

§ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛

§ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه.


 

ماده 7. کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری:

به منظور تلفیق و هماهنگی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون‌های تخصصی مذکور در ماده 6 این آئین‌نامه، کمیسیونی به نام «کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری» با عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه و دبیران کلیه کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و سایر امور مرتبط با این کمیسیون حسب دستورالعملی است که توسط دبیرکل شورای عالی تهیه و تدوین می‌گردد. دبیر کل شورای عالی، رئیس این کمیسیون خواهد بود.

 

ماده 8: وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی

شرح وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به موجب  تبصره ماده 3 این آئین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید.

 

 

 

ماده 9: نحوه تشکیل و اداره جلسات

9-1. جلسات کمیسیون تخصصی حداقل هر ماه یک بار با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‌شود، جز در اولین جلسه هر کمیسیون در هر دوره که با حضور دبیر کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های مربوط تشکیل شده، با رأی موافق اکثریت مطلق نسبت به انتخاب اعضای حقیقی و پیشنهاد اسامی آنان به دبیر کل شورای عالی اقدام خواهد کرد. اعضای پیشنهاد شده پس از تأیید توسط کمیسیون‌دائمی، با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت در کمیسیون تخصصی مربوط منصوب می‌شوند.

9-2. در کمیسیون های تخصصی، تصمیمات با رأی موافق اکثریت نسبی کل اعضای کمیسیون معتبر است.

9-3. اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید شخصاً در جلسات کمیسیون شرکت کنند؛ اما در صورت فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم از طریق تله‌کنفرانس نیز امکان پذیر است.

9-4. سایر موارد مربوط به تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به موجب  تبصره ماده 3 این آئین‌نامه به تأیید کمیسیون‌دائمی خواهد رسید.

9-5. از زمان تصویب این آئین‌نامه کلیه تصمیمات و اقداماتی که کمیسیون های تخصصی از بدو تشکیل تاکنون اتخاذ کرده و صورت داده‌اند معتبر و نافذ است.

ماده 10: این آیین‌نامه در ده ماده و پنج تبصره در تاریخ 12/12/1392 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از زمان تصویب لازم الاجرا است.