آیین‌نامه

آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

 

در اجرای ماده 3 آیین‌نامه داخلی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب دومین جلسه شورا در تاریخ 3/2/1385 و همچنین بر اساس مصوبات جلسات سوم مورخ 18/7/1385 و سیزدهم مورخ 24/04/1392، مبنی بر تعیین عناوین کمیسیون‌های تخصصی، آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر مورد تصویب قرار می‌گیرد:

ماده 1: تعاریف

1-1. شورای عالی: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-2. کمیسیون دائمی: کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-3. دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛

1-4. کمیسیون تخصصی: واحد وابسته به شورای عالی که ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می‌شود.

1-5. کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری: کمیسیونی که به‌منظور فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی و آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری ذیل کمیسیون دائمی تشکیل می‌شود.

ماده 2: عناوین کمیسیون‌های تخصصی

عناوین کمیسیون‌های تخصصی به تعداد 9 مورد عبارت است از:

 2-1. انرژی؛

2-2. حمل‌ونقل و عمران؛

2-3. کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛

2-4. صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

2-5.  دفاع، امنیت و سیاست خارجی؛

2-6. امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی؛

2-7. مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی؛

2-8. سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی؛

2-9. علوم پایه و فناوری‌های همگرا.

ماده 3: وظایف

کمیسیون تخصصی برای ارائه مشاوره تخصصی در حوزه موضوعات مربوط به کمیسیون دائمی از طریق واکاوی و ارائه توصیه‌های سیاستی مناسب یا گزینه‌های تصمیم‌گیری برای توانمندسازی کمیسیون دائمی در انجام وظایف محول تشکیل می‌شود.

تبصره 1: شرح تفصیلی وظایف کمیسیون‌های تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که از طرف دبیرخانه پیشنهاد می‌شود و به تأیید کمیسیون دائمی می‌رسد. اهم این وظایف عبارتند از:

الف) شناسایی مهمترین چالش‌های ملی مرتبط با حوزه کمیسیون تخصصی؛

ب) تدوین برنامه علم و فناوری 5 ساله (متناسب با برنامه های توسعه کشور) و یکساله جهت رفع چالش‌های تعیین شده؛

ج) ساماندهی، مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی مصوب و

د) تهیه و تدوین گزارش عملکرد حوزه تخصصی مرتبط با برنامه‌های مصوب.

تبصره 2: هر یک از کمیسیون‌های تخصصی می‌توانند حسب مورد و با تایید دبیرخانه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی موقت اقدام نمایند.

ماده 4: ترکیب اعضا

4-1. نماینده دستگاه‌های اجرایی: این گروه از اعضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی مرتبط با حوزه فعالیت کمیسیون تخصصی (که در ماده 6 این آیین‌نامه تعیین‌شده‌اند) به دبیرخانه شورای عالی معرفی‌شده، به نمایندگی از دستگاه‌های مذکور به عضویت کمیسیون تخصصی درمی‌آیند.

تبصره: در رابطه با عضویت دستگاه‌های اجرایی جدید در کمیسیون های تخصصی یا سلب عضویت آن‌ها از کمیسیون‌های تخصصی، همچنین ادغام کمیسیون ها در یکدیگر و یا ایجاد کمیسیون های جدید کمیسیون دائمی به نیابت از شورای عالی تصمیم‌گیری می‌نماید.

4-2. اشخاص حقیقی: این دسته از اعضا از میان دانشمندان، صاحب‌نظران و متخصصان برجسته کشور انتخاب می‌شوند. افراد دارای سوابق اجرایی و مدیریتی، فعالان عرصه کسب و کار و کارافرینی، به‏خصوص کسب و کارهای دانش‏بنیان، در حوزه مرتبط با زمینه فعالیت کمیسیون تخصصی، در اولویت قرار دارند.

 

ماده 5: فرایند انتخاب اعضا

5-1. نماینده دستگاه‌های اجرایی: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در پاسخ به استعلام دبیر کل شورای عالی، توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط از میان معاونین پژوهشی، تحقیقاتی، فناوری یا دیگر معاونین ذیصلاح به دبیرخانه معرفی خواهند شد.

5-2. اشخاص حقیقی: دبیرخانه مطابق «شیوه‌نامه نحوه فراخوان و انتخاب اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف» که به تصویب کمیسیون دائمی می‌رسد، نسبت به انتخاب اعضای حقیقی اقدام خواهد کرد.

5-3. عضویت: مدت عضویت هر یک از اعضا در کمیسیون تخصصی چهار سال و حسب صلاحدید مقام منصوب کننده قابل تمدید است.

5-4. رؤسای کمیسیون‌های تخصصی: رئیس کمیسیون‌ تخصصی ترجیحا از میان نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون تخصصی با رأی موافق اکثریت کل اعضای کمیسیون تخصصی انتخاب و با حکم رئیس کمیسیون دائمی منصوب می‌شود.

5-5. دبیران کمیسیون‌های تخصصی: دبیر کمیسیون تخصصی که از اعضای کمیسیون محسوب می‌شود با انتخاب و حکم دبیر کل شورای عالی با حق رای منصوب می‌گردد.

ماده 6: دستگاه‌های اجرایی

دستگاه‌های اجرایی که نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی عضویت می‌یابند عبارتند از:

6-1. کمیسیون تخصصی انرژی:

·         وزارت نیرو؛

·         وزارت نفت؛

·         وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزارت راه و شهرسازی؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         سازمان انرژی اتمی ایران؛

·         سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛

·         سازمان ملی استاندارد ایران؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

 6-2. کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و عمران:  

·          وزارت راه و شهرسازی؛

·         وزارت نیرو؛

·         وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·         وزارت جهاد کشاورزی؛

·         وزارت کشور؛

·         سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         سازمان ملی استاندارد ایران؛

·         وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

 6-3. کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی:

·          وزارت جهاد کشاورزی؛

·         وزارت نیرو؛

·         وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         سازمان ملی استاندارد ایران؛

·         سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

6-4. کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

·         وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزارت نفت؛

·         وزارت نیرو؛

·         وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

·         وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛

·         سازمان ملی استاندارد ایران؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

 6-5. کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت و سیاست خارجی:

·         وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛

·         وزارت امور خارجه؛

·         وزارت کشور؛

·         وزارت اطلاعات؛

·         وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

6-6. کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی و اسلامی:

·         وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

·         وزارت آموزش‌وپرورش؛

·         وزارت کشور؛

·         وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

·         وزارت دادگستری؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         وزارت ورزش و جوانان؛

·         سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران‌؛

·         سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری‌؛

·         مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه؛

·         نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛

·         فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛

·         فرهنگستان هنر؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

6-7. کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و امور حقوقی:

·         وزار‌ت امور اقتصادی و دارایی؛

·         وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزار‌ت نفت؛

·         وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

·         وزار‌ت جهاد کشاورزی؛

·         وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

·         وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

·         مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه؛

·         وزارت دادگستری؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

6-8. کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه ‌اجتماعی:

·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·         وزار‌ت جهاد کشاورزی؛

·         وزار‌ت صنعت، معدن و تجارت؛

·         وزار‌ت آموزش‌وپرورش؛

·         وزار‌ت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

·         وزار‌ت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         وزار‌ت ورزش و جوانان؛

·         سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران؛

·         سازمان انرژی اتمی ایران؛

·         جهاد دانشگاهی؛

·         سازمان ملی استاندارد ایران؛

·         سازمان برنامه و بودجه؛

·         فرهنگستان علوم پزشکی.

6-9. کمیسیون تخصصی علوم پایه و  فناوری‌های همگرا:

·         وزارت آموزش‌وپرورش؛

·         وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

·         فرهنگستان علوم پزشکی؛

·         فرهنگستان علوم؛

·          دانشگاه آزاد اسلامی؛

·          سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

·         معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛

·         سازمان برنامه و بودجه.

ماده 7. کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری: به‌منظور فراهم سازی زمینه اجرای شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی و آسیب‌شناسی و بازنگری فرایندهای حوزه علم، فناوری و نوآوری و تلفیق و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های حوزه علم، فناوری و نوآوری کمیسیون های تخصصی مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه، کمیسیونی به نام «کمیسیون هماهنگی امور علمی، فناوری و نوآوری» با عضویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز مدیریت حوزه‌های‌ علمیه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و دبیران کلیه کمیسیون‌های تخصصی تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و سایر امور مرتبط با این کمیسیون حسب دستورالعملی است که توسط دبیرکل شورای عالی تهیه و تدوین می‌گردد. دبیر کل شورای عالی، رئیس این کمیسیون خواهد بود.

ماده 8: وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی

شرح وظایف رئیس و دبیر کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به‌موجب تبصره 1 ماده 3 این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید.

ماده 9: نحوه تشکیل و اداره جلسات

9-1. جلسات کمیسیون تخصصی حداقل هرماه یک‌بار با حضور حداقل دوسوم اعضا تشکیل می‌شود.

تبصره: در جلسات انتخاب اعضای حقیقی، حضور دوسوم اعضای حقوقی الزامیست. اعضای انتخاب شده پس از تأیید توسط کمیسیون دائمی، با حکم دبیر کل شورای عالی به عضویت در کمیسیون تخصصی مربوط منصوب می‌شوند.

9-2. در کمیسیون‌های تخصصی، تصمیمات بارأی موافق اکثریت نسبی کل اعضای کمیسیون معتبر است.

9-3. اعضای کمیسیون های تخصصی باید شخصاً در جلسات کمیسیون شرکت کنند؛ اما در صورت فراهم شدن امکانات و تجهیزات لازم از طریق تله‌کنفرانس نیز امکان‌پذیر است.

9-4. سایر موارد مربوط به تشکیل و اداره جلسات کمیسیون تخصصی حسب دستورالعملی خواهد بود که به‌موجب تبصره ماده 3 این آیین‌نامه به تأیید کمیسیون دائمی خواهد رسید.

9-5. از زمان تصویب این آیین‌نامه کلیه تصمیمات و اقداماتی که کمیسیون‌های تخصصی از بدو تشکیل تاکنون اتخاذ کرده و صورت داده‌اند معتبر و نافذ است.

ماده 10: نحوه حضور و غیاب اعضا

چنانچه عضوی در طول سال، 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری غیبت غیرموجه (به تشخیص دبیر و دبیرخانه) داشته باشد و یا چنانچه تحت هر شرایطی بعد از 5 جلسه غیبت، حداقل 50 % جلسات برگزار شده در طول سال را غایب بوده باشد، تصمیمات زیر اتخاذ می‌شود:

 الف: در خصوص اعضای حقیقی در صورت کاهش حدنصاب، اعضای علی‌البدل (به ترتیب انتخاب) جایگزین عضو غایب خواهند شد.

 ب: در خصوص اعضای حقوقی، دبیر کمیسیون تخصصی مراتب را به دبیرخانه اعلام و دبیرکل شورا غیبت عضو مورد نظر را به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام نموده و درخواست جایگزین را طرح خواهد نمود.

تبصره 1: ضمناً گزارش نوبه‌ای حضور اعضاء به مقامات منصوب کننده جهت استحضار توسط دبیرخانه ارسال شود.

تبصره 2: عضو حقیقی مجاز به معرفی نماینده برای حضور در جلسه نمی باشد.

تبصره 3: نماینده دستگاه اجرایی (عضو حقوقی) می‌تواند در صورت عدم امکان حضور در جلسه خود حداکثر تا 5 جلسه یک نفر نماینده ثابت را در شان جلسه معرفی نماید و نماینده معرفی شده صرفاً تا 5 جلسه مجاز به حضور در جلسه می باشد.

تبصره 4: در صورتی‌که نماینده هر یک از دستگاه‌های عضو کمیسیون از سمت خود در دستگاه جابجا شده و یا بازنشست گردد مقام منصوب کننده می‌بایست فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی نماید.

ماده 11: این آیین‌نامه در تاریخ 12/12/1392 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید و در جلسات بیست و یکم مورخ 30/03/1396 و بیست و دوم مورخ 23/07/1397 شورا بندهایی از آن اصلاح و تکمیل و در یازده ماده و شش تبصره تصویب شد و از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

 

لازم به ذکر است که آخرین تغییرات طبق مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی  عتف می­باشد که برای توشیح ریاست محترم جمهور ارسال شده است.