4-       جلسات

توصیف عملکرد جلسات کمیسیون؛ طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر تعداد جلسات تشکیل شده دو کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر و فرهنگ و تمدن  از 1390 سال تا انتهای سال 1397 و کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی نمایش داده شده است.

جدول تعداد جلسات برگزارشده از سال 1390 تا 1397 کمیسیون

سال

تعداد جلسات

علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر

فرهنگ و تمدن

کمیسیون امور فرهنگی، اجتماعی، علوم انسانی و اسلامی

1390

3

3

-

1391

9

5

-

1392

-

-

-

1393

-

3

-

1394

7

12

-

1395

10

9

-

1396

11

8

-

1397

4

5

5

جمع

32

34

5

 

نمودار تعداد جلسات کمیسیون از سال 1390 تا 1397