- جلسات کمیسیون تخصصی

اطلاعات کلی جلسات

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول1-3 اطلاعات کلی جلسات کمیسیون از ابتدای تشکیل دولت یازدهم (12 مرداد 1392) تا انتهای سال 1397 از قبیل شماره جلسه، تاریخ برگزاری جلسه و نفرساعت هر جلسه ذکر شده است.

شکل 1-1 مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون را به تفکیک هر سال نشان می‌دهند.

جدول 1-4: مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون به تفکیک سال

سال

تعداد جلسات

نفرساعت

1389

7

48

1390

5

45

1391

8

105

1392

2

20

1393

9

183

1394

9

205

1395

7

160

1396

6

90

1397

4

60

جمع

57

916

 

 

 


شکل 1-1: روند برگزاری جلسات کمیسیون سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی  به تفکیک سال