.جلسات

اطلاعات کلی جلسات

توصیف عملکرد جلسات کمیسیون؛ طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. در جدول زیر تعداد جلسات تشکیل شده این کمیسیون  از سال 1389 تا انتهای خرداد سال 1398 نمایش داده شده است.

مجموع جلسات تشکیل‌ شده کمیسیون به تفکیک سال

سال

تعداد جلسات

1389

12

1390

2

1391

8

1392

5

1393

6

 

1394

8

1395

7

1396

9

1397

10

1398 (انتهای خرداد)

2

جمع

69

 


روند برگزاری جلسات کمیسیون علوم پایه به تفکیک سال