1.       جلسات

طبق ماده 9 آیین‌نامه کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف، کمیسیون‌های تخصصی باید یک جلسه در ماه برگزار نمایند. جدول زیر مجموع جلسات تشکیل‌شده کمیسیون را به تفکیک هر سال نشان می‌دهند.

                          
جلسات تشکیل‌شده کمیسیون به تفکیک سال