نتایج و دستاوردها:

1-      تعیین اولویت­ها و چاش­های محوری

2-      سامانه سمات

3-      سناریوی 2050

4-      تدوین سند راهبردی علم، فنّاوری و اقتصاد دانش‌بنیان انرژی کشور