4. تعداد جلسات برگزار شده:

سال

تعداد جلسات

نفرساعت

1392 (از 12 مرداد)

49

1000

1393

16

493

1394

25

940

1395

23

570

1396

12

360

1397

15

500

1398

2

60

جمع

142

3920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا پایان اردیبهشت 1398 برابراست با 142جلسه کمیسیون تخصصی.