فعالیت‌های کمیسیون

1-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های مذکور عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله طرح های کلان ملی، تشکیلات و امور کمیسیون و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی فرهنگ وتمدن بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

1-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:

 

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

بررسی طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات ملی

25/03/1394

بررسی طرح های ثبت شده در سامانه سمات ملی

22/04/1394

بررسی طرح های ثبت شده در سامانه سمات ملی

12/05/1394

امور محوله از سوی کمیسیون هماهنگی

تدوین احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

16/06/1394

تدوین احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

11/08/1394

تدوین احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

18/08/1394

تدوین احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور

25/08/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

تدوین اولویت های پژوهش و فنّاوری

11/08/1394

تدوین اولویت های پژوهش و فنّاوری

18/08/1394

تدوین اولویت های پژوهش و فنّاوری

25/08/1394

تدوین اولویت های پژوهش و فنّاوری

09/09/1394

تدوین اولویت های پژوهش و فنّاوری

23/09/1394

سایر

بررسی طرح‌های با موضوع کلان به کمیسیون

23/09/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون