فعالیت‌های کمیسیون

1.     2-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

2-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

بررسی امور مرتبط با جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه

ارائه گزارشی از "وضعیت ICT کشور و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری آن حوزه از منظر وزارت ارتباطات"

04/09/1394

گزارشی از توسعه فنّاوری در بخش معادن و صنایع معدنی

07/11/1394

گزارشی از وضعیت شهرک­های فنّاوری و مراکز کسب و کار

07/11/1394

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

جمع­بندی گزارش عملکرد بند116 قانون بودجه سال1392

19/01/1394

طرح‌های کلان ملی

تصمیم­گیری درمورد همکاری دانشگاه­های تبریز، زنجان و فردوسی مشهد  در طرح­های کلان تولید بیولوژیکی هیدروژن و... و طراحی و ساخت لامپ زیستی با استفاده از جلبک

19/01/1394

بررسی پیشنهادیه طرح تدوین دانش فنی و ساخت پرینتر 3 بعدی

02/02/1394

گزارش آخرین وضعیت طرح­های کلان ملی(در راستای هواپیمای 150نفره)

02/02/1394

ارائه آخرین وضعیت طرح تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50تنی سیلیس...

02/02/1394

ارائه آخرین وضعیت طرح تدوین دانش فنی و احداث پایلوت 50تنی سیلیس...

16/02/1394

ارائه آخرین وضعیت طرح کلان ملی دستیابی به فنّاوری­های کلیدی هواپیمای 150 نفره ...

16/02/1394

ارائه نتیجه بررسی طرح تدوین دانش فنی و ساخت پرینتر سه بعدی

06/03/1394

ارائه آخرین وضعیت طرح کلان ملی دستیابی به فنّاوری­های کلیدی هواپیمای 150 نفره ...

06/03/1394

تعیین تکلیف جدید طرح کلان ملی" طراحی و ساخت اجرای صنعتی میکروآلگ برای تولید بیودیزل و مواد دیگر"

04/06/1394

بررسی آخرین وضعیت طرح کلان ملّی " توسعه علم و فنّاوری رمز کشور"

08/07/1394

بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل اجرائی مدیریت و راهبری طرحهای کلان ملّی

06/08/1394

دستورالعمل اجرایی مدیریت و راهبری طرح های کلان ملّی

02/10/1394

امور محوله از دبیرخانه

مروری بر آئین­کار کمیسیون­های تخصصی

19/01/1394

امور محوله از کمیسیون هماهنگی

مروری بر مصوبات اخیر کمیسیون هماهنگی و دائمی

19/01/1394

مروری بر مصوبات اخیر کمیسیون هماهنگی و دائمی

02/02/1394

بررسی و پیشنهاد در مورد احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی کشور در حوزه علم و فنّاوری

24/04/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

گزارش اولویتهای علم فنّاوری در حوزه صنعت و معدن با تکیه بر سند "برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت"

05/12/1394

تعیین اولویتهای علم و فنّاوری در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات در سالهای 95 و 96 ( مروری بر وضعیت علم و فنّاوری صنایع کشور)

07/05/1394

تعیین اولویتهای علم و فنّاوری در حوزه صنعت، معدن و ارتباطات در سالهای 95 و 96 ( مروری بر وضعیت علم و فنّاوری صنایع کشور)

04/06/1394

سایر

بحث در سرفصل­های مهم علم و فنّاوری

19/01/1394

ارائه نتیجه بررسی پیشنهادیه طرح « بومی سازی فنّاوری های کاشتنی بیوالکترونیک برای کنترل درد نخاعی»

24/04/1394

ارائه گزارشی از "ضرورت نقش آفرینی موثر شورای عالی عتف در روند توسعه فنّاوری کشور"

06/08/1394

گزارش عملکرد کمیسیون‌های تخصصی از دیدگاه شورای عالی عتف

02/10/1394

 

نمودار 4-16- درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون