فعالیت‌های کمیسیون

2-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

2-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

تعیین شیوه بررسی طرح­های بند 56 قانون الحاقی بودجه سال 1393

28/02/1394

گزارش طرح­های بند 56 قانون الحاقی بودجه سال 1393

25/03/1394

طرح‌های کلان ملی

بررسی پیشنهاد فنّاوری تولید، پایش و ارزیابی غذاهای حلال از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد

25/03/1394

بررسی درخواست دانشگاه تبریز جهت همکاری در طرح کلان آلاینده ها

29/04/1394

جابه جایی آقای دکتر نجفی با آقای دکتر مسکوکی به عنوان عضو کمیته راهبری طرح آلاینده ها

26/05/1394

ترمیم بودجه طرح پروتزهای عصبی حرکتی زیر جلدی

26/05/1394

پرداخت حق نظارت به ناظران طرح های ملی

26/05/1394

بررسی درخواست مجری طرح کلان ملی طراحی و ساخت پروتزهای عصبی حرکتی زیرجلدی برای افراد دچار ضایعه نخاعی

30/06/1394

تعیین درصد پیشرفت طرح های کلان ملی واکسن های انسانی و طرح طراحی و ساخت پروتزهای عصبی حرکتی زیرجلدی برای افراد دچار ضایعه نخاعی

30/06/1394

گزارش پیشرفت فاز یک طرح کلان تولید واکسن های انسانی

25/08/1394

بررسی دستورالعمل مدیریت و راهبردی طرح کلان ملی

30/09/1394

ارائه گزارش پیشرفت طرح پروتزهای عصبی توسط ناظر طرح.

30/09/1394

امور محوله از طرف دبیرخانه

تایید تعیین رئیس کمیسیون

28/02/1394

بررسی پیشنهاد و پروپوزال فاز یک طرح کلان تولید واکسن های دام، طیور و آبزیان با حضور اعضای کمیته راهبری طرح مذکور

29/04/1394

انتخاب اعضای حقیقی

26/11/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

بحث و بررسی راجع به تعیین اولویت­ها

28/02/1394

تعیین اولویت های کمیسیون

28/10/1394

سایر

بررسی طرح پیشنهادی بومی سازی بومی‌سازی فنّاوری‌های کاشتنی بیوالکترونیک برای کنترل درد ناحیه نخاعی

29/04/1394

بررسی نحوه هزینه کرد مبلغ 585 میلیون تومان بودجه اعلامی طی نامه شماره 35175/3 مورخ 29/2/94 معاون محترم پژوهش و فنّاوری وزارت علوم

26/05/1394

ارائه پیشنهادیه طرح واکسن لیشمانیای احشایی

25/08/1394

 

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394