فعالیت کمیسیون

1-


1-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393(بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، تشکیلات و امور کمیسیون، طرح های کلان ملی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی علوم پایه بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

1-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

طرح‌های کلان ملی

ارائه گزارش پیشرفت طرح­ کلان طراحی و ساخت لیزر الکترون آزاد

27/02/1394

ارائه گزارش طرح کلان ملی طراحی، ساخت و راهاندازی رصدخانه ملی ایران توسط مدیر طرح

27/10/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

بازبینی و تصویب اولویتهای تحقیقاتی کشور در حوزه علوم بنیادین و علوم پایه

24/08/1394

بازبینی و تصویب اولویتهای تحقیقاتی کشور در حوزه علوم بنیادین و علوم پایه

29/09/1394

روش‌شناسی اولویت‌گذاری پژوهش و فنّاوری کشور سال 1399-1395

25/11/1394

سایر

نقد و بررسی مجلات معتبر جهانی در ارتباط با پیشرفت علمی ایران

27/02/1394

ارائه گزارش پیش نویس برنامه ششم  توسعه اقتصادی...

24/03/1394

ارائه گزارش ظرفیت و پتانسیل های آموزش و پرورش در تربیت نخبگان

24/03/1394

ارائه گزارش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آموزش و پرورش در تربیت نخبگان

17/06/1394

تحول علم در روسیه و ارتباط آن با جمهوری اسلامی ایران

17/06/1394

ارائه گزارش تدوین برنامه ششم

17/06/1394

بررسی درخت دانش اولویت‌های علوم پایه

16/12/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون