فعالیت‌های کمیسیون

2-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی حمل ونقل وعمران بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

2-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

امور مرتبط با جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه

ارائه گزارش پژوهشی وزارت راه و شهرسازی از سال 1392 تا کنون

26/05/1394

ارائه گزارش پژوهشی وزارت کشور در سال‌های 92 و 93

25/08/1394

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

بحث در خصوص نامه شماره 60/12/3  در خصوص 1% بودجه پژوهشی دستگاه‌ها

31/01/1394

بحث و بررسی در خصوص بودجه تحقیقات سال 1395 کشور

24/12/1394

بررسی امور مرتبط با مناطق ویژه

بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه حمایت از مناطق ویژه علم و فنّاوری ارجاعی از دبیرخانه شورای عالی عتف

27/07/1394

طرح‌های کلان ملی

گزارش از پیشرفت طرح­های کلان و نامه معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت درمورد مجری همکار طرح شهر اسلامی - ایرانی

31/01/1394

بررسی شیوه و فرم ارائه گزارش طرح­های کلان کمیسیون تخصصی

28/02/1394

ارائه گزارش پیشرفت طرح کلان ملی پیاده سازی فنّاوری ملی سامانه حمل و نقل ریلی پرسرعت

30/06/1394

ارائه گزارش طرح کلان ملی سیستم هوشمندسازی حمل‌ونقل ریلی درون و برون‌شهری

26/05/1394

ارائه گزارش پیشرفت طرح کلان ملی طراحی پلتفرم ملی برای خودرو سواری کلاس B

27/07/1394

ارائه گزارش طرح کلان ملی مطالعات، بررسی و تدوین معیارهای برنامه ریزی طراحی شهری اسلامی ایرانی

25/08/1394

بررسی نحوه پرداخت حق‌الزحمه ناظرین طرح‌های کلان

24/12/1394

امور محوله از دبیرخانه

انتخاب رئیس کمیسیون تخصصی

31/01/1394

بررسی طرح پیشنهادی واگن­های پیشرفته خودکشش درون شهری

25/03/1394

امور محوله از کمیسیون هماهنگی

احکام برنامه ششم

25/03/1394

بررسی احکام پیشنهادی در حوزه پژوهش و فنّاوری در برنامه پنج ساله ششم

22/04/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

ارائه گزارش معرفی روش‌شناسی تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری کشور

24/12/1394

سایر

بررسی نحوه اخذ گزارش در حوزه حمل و نقل و عمران از سایر دستگاه‌ها

28/02/1394

مروری بر شرح وظایف کمیسیون

22/04/1394

ارائه بخش‌هایی از سیاست‌های کلی علم و فنّاوری ابلاغی مقام معظم رهبری

22/04/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394