فعالیت‌های کمیسیون

1-

1-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های مذکور عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

1-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

بررسی امور مرتبط با جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه

ارائه گزارش فعالیت­های پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

30/08/1394

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

ارائه گزارش طرح‌های ثبت شده در بررسی طرح‌های ثبت شده در سامانه سمات  ملی بند 56 ماده الحاقی در سال 93

31/05/1394

طرح‌های کلان ملی

برنامه­ریزی برای راهبری فعال­تر طرح­های کلان ملی حوزه کمیسیون با حضور مدیران طرح­ها

 

19/02/1394

 

ارائه گزارش طرح کلان ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی

 

23/03/1394

ارائه گزارش طرح کلان ملی دانش و فنّاوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی

06/04/1394

ارائه گزارش طرح کلان مدیریت ذخایر ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان

03/05/1394

ارائه گزارش طرح کلان مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

17/05/1394

ارائه گزارش طرح کلان دانش استفاده از آب دریا و آبهای شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

17/05/1394

بررسی و تعامل در خصوص نحوه دریافت و تایید مستندات طرحهای کلان کمیسیون

30/08/1394

بازنگری در کمیته­های راهبری و نظارت طرح های کلان ملی مطابق با دستورالعمل جدید مدیریت و راهبری طرح های کلان

24/11/1394

امور محوله از دبیرخانه

انتخاب رئیس کمیسیون

05/02/1394

بررسی و تصمیم گیری در ارتباط با دانشگاهها و موسساتی پژوهشی که درخواست همکاری در طرح های کلان را داشته و مستندات درخواستی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال نموده اند

31/05/1394

بررسی و تصمیم گیری در ارتباط با دانشگاهها و موسساتی پژوهشی که درخواست همکاری در طرح های کلان را داشته و مستندات درخواستی را به دبیرخانه کمیسیون ارسال نموده اند.

28/06/1394

امور محوله از کمیسیون هماهنگی

ارائه گزارش پیش­نویس برنامه ششم توسعه اقتصادی... در حوزه علم و فنّاوری

23/03/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

بررسی و تعیین اولویت های تحقیقاتی دستگاههای اجرایی عضو کمیسیون

30/08/1394

بررسی و تعیین اولویت های تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون

26/10/1394

روش‌شناسی اولویت‌گذاری پژوهش و فنّاوری کشور سال 1399-1395

18/12/1394

سایر

برنامه­ریزی سال آتی کمیسیون

05/02/1394

جمع­بندی برنامه­های سال 1394

19/02/1394

تصمیم گیری در ارتباط با  تقویت اجرایی طرح‌های کلان ملی

03/05/1394

ارائه گزارش بارندگی و دمایی سالیانه و مقایسه آن با سال‌های گذشته

14/06/1394

ارائه گزارش چالش‌ها، تهدیدها و روندهای شکل دهنده آینده در بخش کشاورزی

26/10/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394