فعالیت‌های کمیسیون

2-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1390-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1390-1393

 

2-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 

موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون تخصصی

علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر سال 1394

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

امور مرتبط با طرح‌های کلان ملی

بررسی و تصویب جزئیات طرح‌های کلان ملی کمیسیون و تعیین اعضای کمیته راهبری طر ح‌ها

24/06/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی فلسفه سیاسی اسلامی توسط مدیر طرح

21/07/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی فرهنگ جامع زبان فارسی توسط مدیر طرح

21/07/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی نظام حکومتی الگو توسط مدیر طرح

26/08/1394

بررسی و تعیین اعضای هیأت ارزیاب طرح کلان ملی نظام حکومتی الگو

30/09/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی «نقد و بررسی جریان‌های تفسیری قرآن کریم»

30/09/1394

امور محوله از طرف دبیرخانه

انتخاب اعضای حقیقی

15/02/1394

معرفی اعضای حقیقی جدید کمیسیون، اعلام نظر درباره نماینده انجمن های علمی

24/06/1394

معرفی دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح های کلان ملی

26/08/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394