فعالیت‌های کمیسیون


میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

امور مرتبط با تخصیص اعتبار 1 درصد

بررسی آیین کار نحوه تصویب طرح های پژوهشی

11/07/1394

طرح و تبیین گزارش در خصوص دستگاه های مشمول یک تا سه درصد بودجه پژوهشی

28/09/1394

امور محوله از طرف دبیرخانه

انتخاب اعضای حقیقی

07/02/1394

معرفی کمیسیون و تعیین وظایف و آیین کار آن

14/06/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

بررسی اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی

14/06/1394

بررسی اولویت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی

09/08/1394

بررسی اولویت‌های پالایش شده کمیسیون حقوقی و قضایی

26/10/1394

بررسی اولویت‌های پالایش شده کمیسیون حقوقی و قضایی

17/11/1394

سایر

بررسی فرایند تصویب طرح های کلان ملی جدید

28/09/1394

بررسی طرح لزوم تشکیل شورای مرکزی دانشگاه‌ها جهت رفع نقص از ساختار شورای عالی عتف و نیز افزایش کارایی شورای مزبور و وزارت علوم جهت سیاستگذاری علم و پژوهش و فنّاوری و اجرای آن

17/11/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون