فعالیتها

1- فعالیت‌های کمیسیون

1-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های مذکور عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی کشور و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی انرژی بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

1-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است:

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

طرح‌های کلان ملی

بررسی طرح کلان توسعه دانش فنی فرآیند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده‌های سنگین

20/03/1394

بررسی طرح کلان ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته‌ای ملی با قدرت کم

20/03/1394

بازبینی محتوایی طرح کلان "ایجاد دانش فنی طراحی و ساخت راکتورهای هسته‌ای ملی با قدرت کم"

10/04/1394

بازبینی محتوایی طرح کلان "توسعه دانش فنی فرایند تبدیل هیدروژنی نفت خام و باقیمانده‌های سنگین"

10/04/1394

بررسی پیشنهاد وزارت نفت در خصوص مجریان طرح‌های کلان ملی وزارت نفت

04/06/1394

بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص طرح کلان ملی "طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک"

16/10/1394

بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص طرح کلان ملی "کسب دانش فنی، بومی‌سازی وتولید صنعتی خانواده باطری‌های لیتیومی"

23/10/1394

انتخاب نمایندگان شورای عالی عتف در کمیته راهبری و کمیته نظارت طرح کلان ملی "طراحی و ساخت سیکلوترون کوچک"

07/11/1394

بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص طرح کلان ملی" بومی‌سازی و توسعه دانش فنی طراحی و ساخت توربین گاز 25 مگاوات با قابلیت افزایش تا 30 مگاوات و کسب نشان ایرانی "

07/11/1394

بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص طرح کلان ملی "ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز"

05/12/1394

امور محوله از دبیرخانه

انتخاب رئیس کمیسیون

20/03/1394

امور محوله از کمیسیون هماهنگی

بررسی احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه پژوهش و فنّاوری

20/03/1394

بررسی نسخه جدید احکام پیشنهادی علم و فنّاوری برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی

04/06/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

تعیین اولویت‌ها و طرح‌های کلان ملی پژوهش و فنّاوری بخش انرژی کشور

02/10/1394

سایر

ارائه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وزارت نفت با رویکرد جهش فنّاورانه در شرکت‌های پیمانکار عمومی

04/06/1394

بررسی برنامه آینده کمیسیون

02/10/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394