فعالیت‌های کمیسیون

2-1- فعالیت کمیسیون در سال‌های 1389-1393 (بر اساس تحلیل محتوا)

در سال‌های فعالیت کمیسیون تخصصی عناوین متعدد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است از جمله این دستاوردهای کمیسیون در سال های اخیر موارد مانند سیاست‌ها و اولویت‌های علم و فنّاوری، طرح های کلان ملی، نظارت بر عملکرد بودجه پژوهشی و عناوین متعدد است. نمودار زیر بیانگر شکل کلی از این موارد است.

 

نمودار فعالیت‌های کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی بر اساس تحلیل محتوا در سال‌های 1389-1393

 

2-2- فعالیت کمیسیون در سال 1394 (بر اساس اهم دستورات)

میزان پرداختن به موضوعات تعیین‌شده و جزئیات موضوعات بحث‌شده در جلسات به ترتیب در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است.

 

جدول موارد طرح شده در مجموع جلسات تشکیل شده کمیسیون

موضوع

دستور مربوط

تاریخ جلسه

تخصیص اعتبار 1 درصد

بحث و بررسی در خصوص بند 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

21/02/1394

ارائه چارچوب تهیه گزارش در راستای اجرای سیاست­های کلی علم و فنّاوری

21/02/1394

بحث و بررسی لزوم احیا و انجام ماده 56 الحاقی

08/12/1394

طرح‌های کلان ملی

بررسی طرح کلان ملی دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)

17/01/1394

بررسی طرح " طراحی و ساخت نمونۀ مهندسی APT پیل سوختی 32 کیلووات برای کاربری زیرسطحی

31/01/1394

 

بررسی درخواست دانشگاه تهران مبنی بر همکاری در طرح کلان ملی ناپ

14/02/1394

بررسی درخواست همکاری دانشگاه تبریز در دو طرح کلان ملی بیوتروریسم و مطالعات امنیت اجتماعی

14/02/1394

بررسی طرح سامانه بنفش

21/02/1394

بررسی طرح توسعه فنّاوری­های لیزرهای فیبری پر توان

05/03/1394

ارائه طرح سایبرگ

15/04/1394

بررسی نحوه ی عضویت و همکاری دانشگاه های درخواست کننده ی همکاری در طرح های کلان ملی

22/04/1394

تنظیم شرح خدمات جدید به همراه زمان­بندی و هزینه­های طرح های کلان ملی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

12/05/1394

ارائه گزارش پیشرفت تدوین اسناد راهبردی طرح های کلان ملی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

26/05/1394

میزان پیشرفت طرح­های کلان کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

26/05/1394

ارتباط و نحوه تعامل دانشگاه ها ی محوری و همکار طرح های کلان ملی با سازمان های سفارش دهنده

09/06/1394

پیشرفت طرح های کلان ملی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

30/06/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

06/07/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی دفاع در برابر عوامل زیستی (بیوتروریسم)

14/07/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی بومی سازی و توسعه فناور های حوزه ی زیرسطحی

04/08/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کلان ملی ایجاد و توسعه فنّاوری های شبکه رادارهای پدافند هوایی کشور

18/08/1394

ارائه شرح خدمات جدید طرح کلان ملی طراحی و ساخت منظومه ماهواره ای با پوشش دائمی

09/09/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح بیوتروریسم

14/10/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح ماهواره تدافعی

28/10/1394

بررسی میزان پیشرفت کلی طرح های کلان ملی

19/11/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح مدسا

24/11/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح زیرسطحی

28/11/1394

امور محوله از کمیسیون هماهنگی

اخذ نظر اعضای کمیسیون در مورد احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

19/03/1394

بررسی احکام پیشنهادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه ی پژوهش و فنّاوری بود

22/04/1394

سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهش و فنّاوری

بحث و بررسی در خصوص بروز رسانی اولویت های علم و فنّاوری کمیسیون

01/12/1394

بحث و بررسی پیرامون محورهای اولویت­دار کمیسیون

19/03/1394

سایر

گزارش عملکرد کمیسیون در سال 93

31/01/1394

بررسی در خواست دفتر فضایی صا ایران در طرح‌های کلان فضایی کمیسیون

31/01/1394

بررسی وظایف و اهداف اصلی کمیسیون در سال جاری

21/02/1394

بررسی شرح وظایف و اهداف کمیسیون

19/03/1394

هماهنگی جهت انعقاد تفاهم نامه­های جدید طرح های کلان ملی کمیسیون دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی

12/05/1394

ارائه گزارش عملکرد طرح کمیسیون دفاع

30/09/1394

 

نمودار درصد سهم هر موضوع از مجموع موضوعات طرح شده کمیسیون در سال 1394